Kartläggning

Ibland uppstår det problem på en arbetsplats med en grupp, medarbetare eller chef där orsakerna till problemen är oklara. Problem som i huvudsak visar sig inom ett område kan ha sin orsak i en annan faktor - i strukturen, ledarskapet, relationerna etc.  Risken är då att problemen lätt feltolkas vilket kan leda till insatser som träffar fel. 

Vanliga tids- och kostnadskrävande åtgärder kan vara att insatserna:

  • blir för stora
  • sätts in i fel tid
  • läggs på fel nivå
  • sker med för många inblandade
  • löser problemen endast kortvarigt

 

Resultat

En förberedande initial bedömning innan någon insats startar kan ge en ökad klarhet i vad som är problemet och vilken insats som då också är mest lämplig.

KBT Resurs Conseq AB kartläggning utmynnar i tydliga förslag på konkreta åtgärder som arbetsplatsen kan göra på egen hand eller med hjälp av externa konsulter. Denna analys är ett tydligt beslutsunderlag för insatser på rätt nivå.