Konflikthantering

Konflikthantering används i huvudsak när det finns individer eller arbetsgrupper med tydliga samarbetsproblem på arbetsplatsen. Det kan t.ex. gälla bristande kommunikation, svårigheter att samarbeta eller om man har olika syn på hur arbetsuppgifter ska genomföras.

 Orsaker till konflikter är mångbottnade. De kan vara både individuella eller påverkade av arbetsmiljömässiga faktorer.

 Oftast sätts konflikthantering in alldeles för sent, det vill säga när konflikten är så infekterad att det inte finns någon annan utväg att ta till.

Konflikthanteringsinsats

Insatsen startar med en initial och noggrann analys av konfliktens orsaker. Konflikthanteringen sker i ett tydligt och strukturerat genomförande i fasta steg med parterna tillsammans. Insatsen dokumenteras direkt på plats och det upprättas ett beteendekontrakt för ett mer önskvärt fortsatt agerande på arbetsplatsen. Med detta kontrakt följer överenskomna och villkorade praktiska uppgifter på arbetsplatsen som ska genomföras under 1-3 månader under kontinuerlig uppföljning på plats.

KBT Resurs Conseq AB erbjuder en aktiv, tydlig och konkret konfliktlösning som genomförs med konfliktens parter - både i grupp och individuellt. Insatsen syftar till en faktisk och hållbar förändring av ogynnsamma beteenden och funktionsmönster.